REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WIELOMARKET.PL

 

§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 

Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Wielomarket.pl

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( Dz. U. Nr 16, poz 93 z późń.zm.)

 

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod domeną www.umilij.pl , w którym Klient może składać zamówienia

 

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

Konsument- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Kupujący – Klient lub Konsument

 

Dostawa – usługa przewozowa świadczona przez określonego przewoźnika za cenę wskazaną w cenniku, wybrana przez Kupującego

 

Dowód zakupu – paragon, rachunek lub faktura wystawione przez Sprzedającego

 

Koszyk – lista produktów składająca się z towarów oferowanych w sklepie internetowym, wybrana przez Zamawiającego

 

Karta produktu – podstrona sklepu obejmująca informacje dotyczące pojedynczego produktu

 

Sprzedający: PPHU TABAX Tadeusz Kapusta wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 629-119-4867, REGON 272065572, adres poczty elektronicznej: tabax.biuro@gmail.com

 

Dane kontaktowe:  PPHU TABAX Tadeusz Kapusta

Ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, mail: admin@wielomarket.pl, tel.: ..+48- 502-758-700.......... .

Miejsce dostawy – adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu

 

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana do odbioru przez Kupującego osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie

 

Płatność – sposób dokonania zapłaty za dostawę oraz przedmiot umowy

 

Produkt – niepodzielna, minimalna ilość rzeczy, które mogą stać się przedmiotem zamówienia, a które podane są w sklepie z określoną jednostką przy jednoczesnym jej związku z ceną (tj. jednostka/cena)

 

Przedmiot umowy – produkty i dostawa stanowiące przedmiot umowy

 

System - zestaw współdziałających ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, jak również wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu sieci Internet

 

Termin realizacji – zamieszczona na karcie produktu liczba dni roboczych lub godzin

 

Umowa -  umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r w przypadku Kupujących

 

Wada – wada fizyczna oraz wada prawna

 

Wada fizyczna – rozbieżność pomiędzy umową, a faktycznie sprzedaną rzeczą, w szczególności jeśli :

- rzecz nie posiada właściwości, które powinna posiadać ze względu na zawarty w umowie cel lub wynikający z jej przeznaczenia,

- rzecz nie posiada właściwości, o których Sprzedający zapewnił Kupującego

-  rzecz została wydana Konsumentowi w stanie niekompletnym,

 

Wada prawna – okoliczności, w których rzecz będąca przedmiotem umowy stanowi własność osoby trzeciej, jak również jeśli jej ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu wynika z decyzji bądź orzeczenia właściwego organu

 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu, jednoznacznie określające: rodzaj oraz ilość produktów, sposób dostawy, metodę płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające w sposób bezpośredni do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

 

§2

[Warunki ogólne]

 1.              Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz niniejszym regulaminem.
 2.              Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3.              Sprzedający zobowiązuje się do świadczenie usług oraz dostarczania rzeczy wolnych od wad.
 4.              Ceny podawane przez Sprzedającego są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy,  który określony jest w cenniku dostawy.
 5.              Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji, o której mowa w art. 577 kodeksu cywilnego, jednakże informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6.              Potwierdzenie wszystkich istotnych postanowień umowy następuje poprzez:
 7.               Wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, faktury, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8.              Udostępnienie w panelu klienta faktury w formie elektronicznej, będącej dowodem zakupu, do samodzielnego pobrania.
 9.              Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3

[Warunki korzystania ze sklepu internetowego]

 1.              Korzystanie ze sklepu internetowego Umilij.pl jest możliwe przy spełnieniu przez system teleinformatyczny, którego używa Kupujący następujących wymagań technicznych:
 2.               Internet Explorer w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą Javy
 3.              Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies
 4.               Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli lub wyższa.
 5.              Aby skorzystać ze sklepu internetowego Wielomarket.pl Kupujący powinien we własnym zakresie pozyskać dostęp do stanowiska komputerowego, lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.
 6.              Informacje o towarach podane na karcie produktu są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 7.              Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego Umilij.pl jest rejestracja w jego ramach.
 8.              Rejestracja następuje poprzez wypełnienie oraz zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie sklepu internetowego.
 9.           Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody Klienta na treść niniejszego regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
 1.       W ramach obowiązujących przepisów prawa PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572 zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego Umilij.pl do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takich  okolicznościach potencjalni Klienci zostaną powiadmomieni o powyższym fakcie.

      PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego oraz ograniczyć jego dostęp w całości lub w części, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, w szczególności gdy Klient:

 1.            Podał w procesie rejestracji w sklepie internetowym Umilij.pl dane niezgodne z prawdą, niedokładne bądź nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich
 2.           Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego Umilij.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego
 3.            Dopuścił się innych zachowań uznanych przez PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572   za niezgodne z obowiązującym polskim prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572  
 4.           Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego Wielomarket.pl nie może dokonać ponownej rejestracji bez zgody PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572  
 5.       Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazu komunikatów oraz danych związanych z usługami świadczonymi przez Wielomarket.pl, sklep internetowy podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosownie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności  środki mające na celu zapobieganie pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet.
 6.       Klient jest zobowiązany w szczególności do:
 7.            Nieprzekazywania i niedostarczania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa między innymi treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa i dobra osobiste ośób trzecich
 8.           Korzystania ze Sklepu internetowego w formie nie zakłócającej jego funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem używania określonego oprogramowania lub urządzeń
 9.            Niepodejmowania działań takich jak spam, tj. umieszczanie i rozsyłanie w ramach Sklepu internetowgo niezamówione informacji handlowej
 10.           Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów Wielomarket.pl
 11.            Korzystania z treści udostępnionych w ramach sklepu internetowego Umilij.pl wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego,
 12.             Korzystania ze sklepu internetowego Umilij.pl w sposób zgodny z i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w sposób zgodny z zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4

[Zawarcie umowy przez Internet]

 1.              Aby zawrzeć umowę sprzedaży za pomocą Sklepu internetowego Klient powinien wejść na stronę internetową www.umilij.pl, dokonać wyboru produktu z oferty Sklepu internetowego, wykonując czynności techniczne za pomocą wyświetlanych Kupującemu komunikatów oraz informacji zamieszczonych na stronie.
 2.              Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów poprzez ich dodanie do koszyka.
 3.              Klient ma możliwość dokonania zmiany wybranych produktów znajdujących się w koszyku do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”.
 4.              W procedurze składania zamówienia Kupujący podaje wszystkie niezbędne dane umożliwiające jeg realizacji. Po dokonaniu czynności wymienionych w zdaniu poprzedzającym zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia złożonego przez Kupującego. Podsumowanie zawierać będzie przede wszystkim informacje o:
 5.               Przedmiocie zamówienia
 6.              Cenie jednostkowej produktu oraz cenie łącznej zamawianych produktów jak również cenie dostawy
 7.               Wybranej metodzie płatności
 8.              Wybranym sposobie dostawy
 9.               Przewidywanym czasie dostawy
 10.           Aby wysłać Zamówienie obligatoryjne jest wyrażenie zgody Klienta na treść niniejszego regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a także naciśnięcie przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 11.           Wysłanie zamówienia jest złożeniem oświadczenia woli przez Kupującego do zawarcia z PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572   Umowy sprzedaży.
 12.           Po wysłaniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail na podany adres elektronicznej skrzynki pocztowej, z potwierdzeniem zawierającym istotne elementy zamówienia.
 13.           Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

§5

[Warunki dostawy]

 1.              Dostawa towarów odbywa się jedynie w obrębie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2.              Dostawa towarów świadczona jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy wyszczególniony jest w trakcie skłądania zamówienia.
 3.              Termin realizacji wynosi od 1 do 5 dni roboczych liczony od dnia wysłania zamówienia.
 4.        W niektórych niezależnych przypadkach termin realizacji może się wydłużyć.

 

§6

[Ceny i metody płatności]

 1.              Ceny produktów podane na kartach produktów są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2.              Kupujący mają możliwość dokonania zapłaty
 3.               Przelewem na numer konta bankowego.....
 4.              Kartą za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl
 5.               Szybkim przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl

 

§7

[Prawo odstąpienia od umowy]

 1.              Kupujący mają prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2.              Termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia weszła w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem umowy.
 3.              W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować sklep internetowy Umilij.pl o tym zamiarze. Aby złościć zamiar odstąpienia od umowy Kupujący mogą skorzystać z dostępnego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia odstąpienia od umowy można również dokonać przesyłając wiadomość mailową zawierającą nazwisko Kupującego, pełny adres pocztowy, adres  e-mail, przedmiot umowy.  Zgłoszenie odstąpienia od umowy należy przesłać przed upływem terminu prawa do odstąpienia od umowy.

 

§8

[Skutki odstąpienia od umowy]

 1.              W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Sklep internetowy zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności dotyczące transakcji od której Kupujący odstąpił nie później niż 30 dnia od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep internetowy o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2.              Zwrot płatności odbywa się przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego.
 3.              Bezpośredni koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 4.              Towar należy odesłać na adres: PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572  lub na wskazany drogą mailowy inny adres.
 5.              Rzeczy będące przedmiotem umowy należy odesłać niezwłocznie, a w szczególności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o decyzji skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli rzecz zostanie odesłana przed upływem 14 dni.
 6.              Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§9

 [Reklamacje]

 1.              Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep internetowy o stwierdzonej niezgodności.  
 2.              Sklep internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3.              Warunkiem koniecznym, aby Sklep internetowy rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sklepu internetowego i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się w zakładce Odstąpienie od umowy).
 4.              W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym, lub paczką ekonomiczną).
 5.              W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6.              Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sklepowi internetowemu za nabycie danego produktu.

 

§10

[Warunki gwarancji]

 1.       Reklamacje wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych w obowiązujących przepisach prawa bądź zgodnie z niniejszym regulaminem należy kierować na adres PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572  . Tel : 502-758-700 emaila amin@wielomarket.pl
 2.       PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572 nie jest producentem towarów oferowanych w Sklepie internetowym. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach i w okresie wskazanym w karcie gwarancyjnej, jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość. Kupujący mogą zgłaszać roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanych serwisach, których adresy zostały zamieszczone na karcie gwarancyjnej.

 

§11

[Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1.              Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2.              W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3.              Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 4.              W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 5.              Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6.              W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 1.       PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572 dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572  nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 1.       Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie PPHU TABAX Tadeusz Kapusta z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dąbrowskiego 27/76, identyfikującą się numerem NIP 629-119-4867, REGON: 272065572  statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 1.       Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572 rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572.
 2.   PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PPHU TABAX Tadeusz Kapusta ul. Dąbrowskiego 27/76, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-119-4867, REGON 272065572, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.